2 Mayıs 2010

Manchester Terrier


Manchester Terrier’in iki varyetesi vard?r: Oyuncak (Toy) ve Standart. ?lk olarak Black & Tan Terrier (Siyah ve Ten rengi Terrier) olarak tan?nan Manchester Terrier, uzun ve uca do?ru sivrilen burnu ile küçük, kompakt ve çevik bir köpektir. Kulaklar V ?eklindedir ve öne do?ru kyvryk, dik ya da kesik olabilir. Oyuncak tipinde kulaklar doğal olarak dik olmal?d?r. Küçük koyu renkli gözleri badem ?eklindedir. Burun siyahtyr. DI?ler makas ysyry?y ile kapanyr. Syrty yrkyn Whippet miras?n? gösterecek ?ekilde hafif kavislidir. Kysa ve kamçy benzeri kuyru?u uca do?ru sivrilir. Rengi siyah ve ten rengidir.


Karakteri

Manchester Terrier, ö?renmekten keyif alan zeki, hareketli ve ya?am dolu bir köpektir. A?yry derecede hayat dolu ve dikkatlidir. Sad?k ve iyi bir dosttur. Manchester Terrier sahibini memnun etmeyi sever ve kolay ö?renir. Bu köpekler itaat yary?malary ve çe?itli becerilerin ö?renilmesinde oldukça ba?ar?lyd?rlar. Manchestery olas? bir sald?rganly?y engellemek için yavruyken çok iyi sosyalle?tirilmelidir. Dikkafaly, koruyucu ve ysyrmaya eyimli olabilir. S?k? bir disipline gereksinim duyar. di?er köpeklerle giri?tikleri rekabet konusunda farkl? kaynaklar farkl? ?e?ler yazmaktad?r. Manchester Terrier, di?er hayvanlarla güvenilir de?ildir ve küçük çocuklara çok genç ya?ta aly?tyrylmalyd?r.

ya?am Ortamy

Manchester Terrier apartman için uygun bir yrktyr. Ev içinde oldukça aktiftirler ve bahçesiz bir evde de ya?ayabilirler. Manchester Terrier sycak iklimi tercih eder.

Egzersiz Yhtiyacy

Manchester Terrier bol egzersiz ister. Günlük normal yürüyü?lerin yany syra düzenli olarak serbest ko?uya gereksinimi vard?r. Bu köpekler uzun süre yüksek hyzda ko?abilir. Egzersiz miktary yava? yava? arttyryld??y sürece bisiklet yan?nda ko?maktan zevk alabilir. Güvenli alanlar d??ynda tasmasyz dola?tyrylmamalyd?r. Bu yrk kovalamayy sever.

Bak?m?

Kysa, parlak siyah tü?lerin bak?m? kolayd?r. Neredeyse hiç bak?m gerektirmez. Manchester Terrier ya?ly insanlar için bak?m? kolay bir köpektir. Manchester Terrier orta derecede tüy dökerken Toy Manchester Terrier hemen hemen hiç tüy dökmez. Kulaklar temiz, tyrnaklar kysa tutulmalyd?r.

Kökeni

John Hulme adyndaki bir adam taraf?ndan 19. yüzyylda fare avlamasy için geli?tirildi?inden Manchester Terrier’in lakaby “fare terrieri”dir. Manchester, zaman?nyn en iyi kemirgen avc?s? olarak bilinmekteydi. Billy adyndaki bir Manchester Terrier Yngiltere’deki bir yary?mada 6 dakika 13 saniyede 100 fare öldürmü?tü. Minyatür bir Doberman gibi görünmesine ra?men iki yrk aras?nda ba? yoktur. Manchester Terrier, Siyah ve Ten Rengi Terrier ve Whippet’yn çaprazlamasyn?n sonucu ortaya çykmy?t?r. Yki Manchester Terrier varyetesi vard?r: Standart ve Toy. Toy varyetesi minyatürle?tirmenin moda Oldu?u Viktoryen Yngilteresinde popüler bir show köpe?i olmu?tur. Bazy Viktoryen köpekler 1 kg gelmekteydi. Ancak bu üretim biçimi çok küçük köpeklerin sa?lyklar?ny olumsuz etkilemi?tir. Bugün Manchester temel olarak e?lik köpe?i olsa da Standart Manchester hala fare avc?s? olarak görev yapabilmektedir. Manchester Terrier’in popülaritesi kendi ?ehrinde bile artyk azalmy?tyr.


Karakter Özellikleri
Ba?ka köpeklerle geçinme
Ba?ka petlerle geçinme
Çocuklarla anla?ma
Yabancylara davran??
Ytaat seviyesi
e?itilebilirlik
Koruma özelli?i
Egzersiz ihtiyac?
Oyunculuk


Boyut ve A??rl?k
Irk boyutu Küçük
Yükseklik Erkekde Toy 25 – 30 cm, Standart 39 – 40 cm
Yükseklik DI?ide Toy 25 – 30 cm, Standart 39 – 40 cm
Kilo Erkekde 2,5 – 8 Kg
Kilo DI?ide 2,5 – 8 Kg


Tüy Özellikleri
Tüy Uzunlu?u Kysa tüylü
Tüy Yap?s? Tek tabakaly, Düz, Parlak.
Fyrçalanma Yhtiyacy Haftada bir fyrçalama yeterlidir
Tra? ve Banyo Tra? ihtiyac? yoktur. Gerekti?inde yykanabilir, Kulaklar temiz, tyrnaklar kysa tutulmalyd?r.
Tüy Dökümü Az tüy döker
Ta?yd??y Renkler Siyah – Ten rengi.


Irk Özellikleri
Ki?ilik Uysal, Hareketli, Ne?eli, Sad?k, Zeki, Sahibini memnun etmeyi sever, Dikkafaly, A?yry korumacy.
Kötü Huylar? Dikkafaly, Is?rma e?ilimi.
Yetenekli Oldu?u Görevler Bekçi
Ya?ad??y iklim Sycak Yklim
En uygun ya?am alan? Küçük Boyutlu Ev
Yatkyn Oldu?u Hastalyklar Glakom, Lens ç?k??y, Von Willebrand, güne? yanyklary, Epilepsi.
ya?am Süresi 15 Yyl ve Üzeri


di?erleri
Irk grubu Oyuncak
di?er Ysimleri Black and Ten Terrier, English Toy Terrier, Toy Manchester Terrier
Ba?l? Oldu?u klüp AKC, ANKC, CKC, FCI (Group 3), KC (GB), UKC
Kökeni ingiltere
Paylaş:

Leave a comment

Size nasıl yardımcı olabiliriz?