2 Mayıs 2010

Lhasa Apso


Lhasa Apso yerlere uzanan düz, s?k ve gösteri?li bir kürke sahiptir. Bu uzun tüylü küçük köpek Eski Ingiliz Koyun köpe?i’nin küçük bir versiyonunu and?ryr. Altyn sarysy, krem ve bal rengi en yaygyn renkleridir. Yine de kürkü duman grisi, koyu gri ve siyah, beyaz ve kahverenginin kar???m? olabilir: Tü?leri ipeksi de?il düz, sert ve s?ktyr. Tü?ler gözlerinin üzerini kapatyr. Koyu renk sakal ve b?y??y vard?r. Burun kysmy orta uzunlukta ve kare de?ildir. Küçük koyu renkli ve içer gömülü gözleri ve tüylü kulaklary vard?r. Boynunda gür bir yelesi ve syrtta kyvryk ta?ynan kuyru?unda yine uzun tü?ler bulunur.


Karakteri

arkada? canl?s? ve kendine güvenen sa?lam yapyly bir köpektir. Zeki ve ya?am doludur. Yabancylara kar?? mesafelidir. Lhasa Apso sahibine kar?? oldukça kibard?r; ancak çocuklar?n sert tav?rlar?ny tölere etmez. Bazylary oldukça inatç? bazylar?n?n ise e?itimleri kolayd?r. Bu yrk do?ru davran??a motive edilen olumlu bir e?itime iyi yanyt verir. Dominant bir sahibe gereksinimi vard?r. Yabancyya içerde çok daha büyük bir köpek varmy? hissi uyand?ran güçlü havlamasyyla iyi bir bekçi köpe?idir. Irk gürültücü çocuklar ve yabancylar aras?nda biraz huzursuz olabilir. Evdeki tek köpek de?ilse kavga etme e?ilimindedir. Y?itme duyulary çok güçlüdür. Lhasa Apso di?ileri iyi annedirler. yaln?z kalmaktan ho?lanmazlar ve kyzd?rylyr ve korkutulursa sald?rganla?abilirler.

ya?am Ortamy

Bu köpekler apartman ya?am?na uygundur. Ev içinde oldukça hareketlidir.

Egzersiz Yhtiyacy

Yürüyü?e bayylsa da serbest ko?u imkany tan?nyrsa daha zinde sa?l?kl? olacaktyr. Lhasa Apso fazla egzersiz talep etmez.

Bak?m?

Omurgasy boyunca uzanan tü?leri vücudunun iki yan?na dökülür. Kürk tam uzunlu?a ula?ty?ynda alt kürkün dü?ümlenmesini engellemek için günlük tarama ?artt?r. Bazy köpek sahipleri bak?m? kolayla?tyrmak için tü?leri kysa tutarlar. Gerekti?inde kuru ?ampuanlama yapylabilir. Dü?ümler ve tü?lerin arasyna takylan yabancy cisimlere dikkat edilmelidir. Kulaklar ve gözler düzenli temizlenmelidir.

Kökeni

Tibet, Lhasa Apso’nun evidir. Irk adyny kutsal ?ehir Lhasa ‘dan almy?tyr. En az iki bin yyld?r yrk Tibet’te kutsal adamlar ve asiller taraf?ndan üretilmi?tir. Tapynak ve manastyrlarda bekçi köpe?i olarak kullan?lmy?tyr. Kutsal olarak da kabul edilmi? ve sahibi öldü?ünde ruhunun Lhasa Apso’nun vücuduna geçti?ine inanylmy?tyr. Sahiplerine iyi ?ans getirdi?ine inanylsa da bir Lhasa Apso satyn almak neredeyse imkansyzdy. Bu yrk ve Tibet Terrier’i Dalai Lama’n?n dünya ziyaretleri s?ras?nda yabancy diplomatlara hediye olarak verilmesi ile dünyaya yayylma imkany bulmu?tur. Irk Ingiltere’ye 1920’lerde Amerika’ya ise 1930’larda tanyt?lmy?tyr.


Boyut ve A??rl?k
Irk boyutu Küçük
Yükseklik Erkekde 25 – 28 cm
Yükseklik DI?ide DI?iler biraz daha kysad?r
Kilo Erkekde 5,9 – 6,8 Kg
Kilo DI?ide 5,9 – 6,8 Kg


Tüy Özellikleri
Tüy Uzunlu?u Uzun tüylü
Tüy Yap?s? Çift tabakaly, Düz, Sert, s?k.
Fyrçalanma Yhtiyacy Her gün fyrçalamak gerekir
Tra? ve Banyo Gerekti?inde kuru ?ampuanlama yapylabilir, Dü?ümler ve tü?lerin arasyna takylan yabancy cisimlere dikkat edilmeli, Kulaklar ve gözler düzenli temizlenmelidir.
Tüy Dökümü Az tüy döker
Ta?yd??y Renkler Altyn sarysy, Krem, Bal rengi, Duman Grisi, Koyu Gri, Siyah, Beyaz, Kahverengi kar???m?.


Irk Özellikleri
Ki?ilik Dominant, Uysal, arkada? canl?s?, Kendine güvenen, Zeki, Ne?eli, Sahibine kar?? oldukça kibar.
Kötü Huylar? Kyzd?rylyr ve korkutulursa sald?rganla?abilirler.
Yetenekli Oldu?u Görevler Bekçi
Ya?ad??y iklim Sycak Yklim
En uygun ya?am alan? Küçük Boyutlu Ev
Yatkyn Oldu?u Hastalyklar Kalça displazisi, Deri problemleri, Diz kapa?y ç?k??y, Entropion, Distichiasis, Prograsiv Retinal Atrophy ( PRA ), Renal cortical hypoplasia, Kalp hastal?klar?, Urolithiasis.
ya?am Süresi 15 Yyl


di?erleri
Irk grubu Sportif olmayan
di?er Ysimleri –
Ba?l? Oldu?u klüp AKC, ANKC, CKC, FCI (Group 9), KC (GB), UKC
Kökeni Tibet
Paylaş:

Leave a comment

Size nasıl yardımcı olabiliriz?