2 Mayıs 2010

English Setter


ingiliz Setter, kendine has benekli kürkü ile çok güzel ve zarif bir köpektir. Benekler az veya daha yo?un; lekeler ise her boyutta olabilir. Uzun tü?leri düz, ipeksi ve biraz dalgalyd?r. Kürkü beyazla kary?yk mavimsi gri, sarymsy ya da kahverengi beneklidir. Bazy köpekler üç renklidir (siyah-beyaz ve pas rengi). Kafa belirgin alyn ç?k?ntysy ile uzundur. Burun kysmy tüm kafa uzunlu?unun yakla?yk yarysyd?r. Gözler tatl? bir ifade?le iri ve parlyktyr. Renk kahverengi ya da ela olabilir. Burun, koyu renklidir. Orta derecede uzun sarkyk kulaklar kadifemsi uçlara sahiptir. Kuyruk, kulaklar, bacaklar ve vücudun alt kysmy bol tüylüdür. Kuyruk düz ve uca do?ru zarifçe incelir. Gö?üs derin, ancak geni? de?ildir.

Karakteri

Yngiliz Setter oldukça nazik, iyi huylu ve arkada? canl?s? bir köpektir. Çocuklarla arasy mükemmeldir. Duyarly yap?s?yla sevgiye muhtaçtyr. d??arda çal??kan ve hareketli evde ise sakindir. Biraz fazla kararly olabilir. Tuvalet e?itimi sabyr gerektirir. E?itim kötü huylar kemikle?meden erken ya?ta ba?lamaly ancak sert metodlar kullan?lmamalyd?r. Birlikte olunmaya gereksinim duyar ve di?er köpeklerle oynamaktan keyif alyr. Yngiliz Setterler iyi bir bekçi köpe?i olmasyna ra?men iyi bir koruma köpe?i Oldu?u sö?lenemez. Kendi ba?yna gezmekten ho?lanyr ve bunun için bahçeden kazarak veya yüksek atlama ile kaçmaya e?ilimi vard?r. Yngiliz Setter havlamaya e?ilimlidir ve erken ya?ta bu e?ilimi kontrol altyna alynmalyd?r.

ya?am Ortamy

E?er her gün bol bol haraket imkany sa?lanamayacaksa apartman hayaty için uygun de?ildir.

Egzersiz Yhtiyacy

Tüm Setterler s?k? egzersize gereksinim duyar. Mümkünse serbest ko?u yapmak isterler. Günlük uzun ve yo?un hareket imkany sa?lanmazsa kontrolleri güçle?ebilir.

Bak?m?

Yumu?ak, düz ve orta uzunluktaki tü?lerin düzenli taranmasy onun mükemmel görünümünün korunmasy için yeterlidir. Kary?yklyk ve dü?ümlere kar?? dikkatli olunmaly ve tüy dökme mevsiminde ekstra ilgi gösterilmelidir. Parmak aralar?ndaki tü?ler ve tyrnaklar kysa tutulmalyd?r. Bu yrk orta derecede tüy döker.

Kökeni

?lk setter, Yspanyol ve Fransyz pointerlar?ny ba?lang?ç noktasy alarak 1500’de Fransa’da geli?tirildi. Üç yüzyyl sonra 1800’lerin ba?lar?nda ilk Fransyz av köpeklerinden Yngiliz Setteri geli?tiren Sir Edward Laverack adynda bir üreticinin ülkesi olan Yngiltere’ye getirildi. Laverack, yrkyn geli?tirilmesinde ö?lesine anahtar rol oynamy?tyr ki yrk genelde Laverack Setter diye de anylyr. Laverack’yn köpekleri güzellikleri ile ünlüydüler. Bu köpekler günümüzün show köpeklerinin de atalary olmu?lard?r. di?er bir Yngiliz üretici, Llewellin, de ikinci bir ünlü Yngiliz Setter kany yaratty. “Setter” kelimesi köpek av? belirledi?inde sergiledi?i nerdeyse oturma pozisyonundan almy?tyr. Yngiliz Setter, güçlü burnu ile dayanykly, çal??kan, süratli ve sessiz bir avc?d?r. Kürkü hem sycak hem de so?uk havalarda rahat etmesine yard?mcy olur. Yngiliz Setter’in tatl? karakteri ve çocuklarla olan güvenilirli?i onu iyi bir aile köpe?i yapar. Yngiliz Setter’in yetenekleri aras?nda av, vurulan av? getirme, iz sürme, av? belirleme ve bekçi köpekli?i sayylabilir.


Karakter Özellikleri
Ba?ka köpeklerle geçinme
Ba?ka petlerle geçinme
Çocuklarla anla?ma
Yabancylara davran??
Ytaat seviyesi
e?itilebilirlik
Koruma özelli?i
Egzersiz ihtiyac?
Oyunculuk


Boyut ve A??rl?k
Irk boyutu Büyük
Yükseklik Erkekde 61 – 69 cm
Yükseklik DI?ide 58 – 66 cm
Kilo Erkekde 20 – 32 Kg
Kilo DI?ide 20 – 32 Kg


Tüy Özellikleri
Tüy Uzunlu?u Orta uzunlukta
Tüy Yap?s? Tek tabakaly, Düz, Ypeksi, Yumu?ak.
Fyrçalanma Yhtiyacy Haftada bir kaç kez fyrçalamak gerekir
Tra? ve Banyo Tra? ihtiyac? yoktur. Gerekti?inde yykanabilir.
Tüy Dökümü Orta derecede tüy döker
Ta?yd??y Renkler Beyazla kary?yk Mavimsi Gri, Sarymsy, Kahverengi benekli, Tricolor ( Siyah – Beyaz – Pas rengi )


Irk Özellikleri
Ki?ilik Uysal, Nazik, Yyi huylu, arkada? canl?s?, d??arda çal??kan ve hareketli, evde ise sakindir.
Kötü Huylar? Havlama, Bahçeden kazarak veya yüksek atlama ile kaçmaya e?ilimi vard?r.
Yetenekli Oldu?u Görevler Bekçi, Avc?
Ya?ad??y iklim Ilyman Yklim
En uygun ya?am alan? Büyük Boyutlu Ev
Yatkyn Oldu?u Hastalyklar Kalça displazisi, Mide dönmesi.
ya?am Süresi 10 – 12 Yyl


di?erleri
Irk grubu Sportif
di?er Ysimleri –
Ba?l? Oldu?u klüp AKC, CKC, ANKC, AFDSB, NAVHDA, FCI (Group 7), KC(GB), UKC
Kökeni Yngiltere
Paylaş:

Leave a comment

Size nasıl yardımcı olabiliriz?